Skip to content

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Kancelaria Finansowo – Podatkowa Sp. z o.o., ul. Chrobrego 21/3, 68-200 Poznań, NIP 9282096954 , REGON: 386319811, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000846529, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy (zwana dalej też: “Administratorem”).
W sprawach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres biuro@kredyt-zary.pl lub pisma na adres siedziby Administratora
Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane:
1) w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa finansowego z Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2) marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej–na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
3) w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom, którym Administrator, na podstawie odrębnej umowy, powierzył przetwarzanie danych osobowych np. agencjom marketingowym, BIK lub firmom IT. Dane osobowe mogą być przekazane także innym podmiotom, na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.
Okres przetwarzania danych: Działania na danych wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora będą realizowane do czasu:
1) zgłoszenia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wnoszącego – wobec przetwarzania danych go dotyczących, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo,
2) do czasu zakończenia negocjacji – gdy Umowa nie zostanie zawarta albo,
3) jeśli Umowa zostanie zawarta a przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do wykonania Umowy, przez czas potrzebny do jej wykonania, a następnie przez okres konieczny do dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przetwarzanie danych w celu podjęcia działań zmierzających do zawarciem Umowy, gdy osoba której dane dotyczą będzie jej stroną będzie wykonywane do czasu zakończenia negocjacji – gdy Umowa nie zostanie zawarta . Jeśli Umowa zostanie zawarta a przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do wykonania Umowy, przez czas niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przetwarzanie danych dotyczące realizacji obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Podanie danych jest dobrowolnie, jednakże ich nie poda nie będzie skutkować niemożnością nawiązania kontaktu oraz rozpoczęcia negocjacji. Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.